Key: PN29B-HYMYV-QGJTC-9M9XQ-49CJH
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]res-v3285
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:31:54 24/11/2021 (GMT+7)

Key: NT3FJ-DDVX4-6V8VY-VW84D-8K8WH
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]res-v3285
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:31:54 24/11/2021 (GMT+7)

Key: 3V79N-WCPDG-CPC6Y-YMWH6-PDKRV
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]res-v3285
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:31:54 24/11/2021 (GMT+7)

Key: FC9N9-KGM49-8P49H-YC3T9-CDKRV
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]res-v3285
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:31:54 24/11/2021 (GMT+7)

Key: PP3RG-RN4GT-6HK89-CPX99-WTYM7
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]res-v3285
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:31:53 24/11/2021 (GMT+7)

Key: JQ4DV-N36TG-VYQGD-CXKW6-MKMM7
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]res-v3285
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:31:53 24/11/2021 (GMT+7)

Key: N289M-F4QVM-W2RDW-K8PT6-8TYM7
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]res-v3285
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:31:53 24/11/2021 (GMT+7)

Key: J7NYW-TMP46-GJV49-P2PCK-2YT4V
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]res-v3285
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:31:52 24/11/2021 (GMT+7)

Key: TCWND-4M3DX-H2QC7-GQ378-RX8WH
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]res-v3285
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:31:52 24/11/2021 (GMT+7)

Key: DX6VJ-NKYQK-2B9DJ-V7TVK-66PJH
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]res-v3285
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:31:51 24/11/2021 (GMT+7)

Key: 2N77G-HG89J-JK6DR-FD4VR-4X8WH
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]res-v3285
Error Code: Online Key
Time: 12:31:51 24/11/2021 (GMT+7)

Key: 6CWVN-QCD7Y-P49VJ-M3JQD-KKXRV
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]res-v3285
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:31:51 24/11/2021 (GMT+7)

Key: HNCYV-8W68Q-F6YMJ-DDWJG-FVVY7
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]res-v3285
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:31:50 24/11/2021 (GMT+7)

Key: NVVQ6-BDDD3-FTJMV-7X2XK-BKMM7
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]res-v3285
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:31:50 24/11/2021 (GMT+7)

Key: 67T3N-P6MGM-B43DR-3HR7G-9KXRV
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]res-v3285
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:31:50 24/11/2021 (GMT+7)

Key: GK7DN-BYDJX-P4DRH-29T2M-TXXRV
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]res-v3285
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:31:49 24/11/2021 (GMT+7)

Key: 962NH-P8K6Y-H3K6M-78FKG-722JH
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]res-v3285
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:31:49 24/11/2021 (GMT+7)

Key: N6D93-P7JCD-6C7PX-GY2T6-YG9RV
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]res-v3285
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:31:48 24/11/2021 (GMT+7)

Key: N7XX7-JVWTH-XRVF8-MY7YV-VT9RV
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]res-v3285
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:31:48 24/11/2021 (GMT+7)

Key: XXNQ8-27HJG-8FQD8-2TCDT-GMT4V
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]res-v3285
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:31:46 24/11/2021 (GMT+7)

Key: HKNRT-2GBT7-JVW2T-QBD3C-76DFV
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]res-v3285
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:31:46 24/11/2021 (GMT+7)

Key: YQPWF-6WNQR-XT66F-KWDKQ-VXMM7
Description: Win 10 RTM EducationN Retail
Sub Type: [TH]res-v3285
Error Code: 0xC004C008
Time: 12:31:46 24/11/2021 (GMT+7)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.