Key: YBHHT-R36WX-FBKCD-G4JGX-YQ73D
Description: Windows 7 All Volume Editions Volume:M
Sub Type: X15-39049
Activation Count: 46
Time: 01:26:34 23/11/2021 (GMT+7)

Key: YDT4X-DDVM9-24F7G-2BK4B-6FTYH
Description: Windows 7 All Volume Editions Volume:M
Sub Type: X15-39049
Activation Count: 2
Time: 01:26:34 23/11/2021 (GMT+7)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.