Key: TP8KQ-9KGPQ-6KM9B-RFKVQ-4BJFT
Description: Windows 7 Ultimate Retail
Sub Type: X15-39004
Error Code: 0xC004C008
Time: 01:17:27 23/11/2021 (GMT+7)

Key: W6XC4-9BBYH-KCMRW-PTH6M-J22XF
Description: Windows 7 SP1 Ultimate Retail
Sub Type: X16-95496
Error Code: 0xC004C008
Time: 01:17:20 23/11/2021 (GMT+7)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.