Key: 7V7VF-HMK4J-C9434-3QRJ3-DP8QJ
Description: Office14_ProPlus_Retail
Sub Type: X16-07627
Error Code: 0xC004C008
Time: 01:51:55 22/11/2021 (GMT+7)

Key: THKDY-4WVYM-MHV76-BT388-66PJM
Description: Office14_ProPlus_Retail
Sub Type: X16-07627
Error Code: 0xC004C008
Time: 01:51:49 22/11/2021 (GMT+7)

Key: P3RG3-X9XRJ-KB3XV-TQ3PQ-KVPJQ
Description: Office14_ProPlus_Retail
Sub Type: X16-07627
Error Code: 0xC004C008
Time: 01:51:49 22/11/2021 (GMT+7)

Key: Q26GY-TYQ4Q-XDFTP-KF2KD-XJGVQ
Description: Office14_StandardMSDN_Retail
Sub Type: X16-08143
Error Code: 0xC004C008
Time: 01:51:49 22/11/2021 (GMT+7)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.